Obrońca z urzędu w sprawach karnych

Zasady uzyskiwania obrońcy z urzędu w sprawach karnych

 • W postępowaniu karnym oskarżony musi mieć obrońcę (tzw. obrona obligatoryjna) jeżeli:
  1. jest nieletni, głuchy, niemy lub niewidomy, zachodzi uzasadniona wątpliwość co do jego poczytalności - art. 79 § 1 kpk;
  2. wtedy, gdy sąd uzna to za niezbędne ze względu na okoliczności utrudniające obronę - art. 79 § 2 kpk;
 • w postępowaniu wykonawczym przed sądem skazany musi mieć obrońcę, jeżeli: jest głuchy, niemy lub niewidomy; zachodzi uzasadniona wątpliwość co do jego poczytalności;nie ukończył 18 lat; gdy Sąd uzna to za niezbędne ze względu na okoliczności utrudniające obronę (art. 8 § 2 kkw)
 • w postępowaniu wykonawczym skazany może korzystać z pomocy obrońcy ustanowionego w tym postępowaniu (art. 8 § 1 kkw);
 • Oskarżony, który nie ma obrońcy z wyboru, może złożyć do sądu wniosek o ustanowienie mu obrońcy z urzędu w sytuacji, gdy nie jest w stanie ponieść kosztów obrony bez uszczerbku dla niezbędnego utrzymania siebie i rodziny. Stan ten musi w należyty sposób wykazać (np. poprzez dołączenie do wniosku stosownych dokumentów) - art. 78 § 1 kpk.
 • Decyzję o ustanowieniu obrońcy z urzędu (lub odmowie) po rozpoznaniu złożonego wniosku, podejmuje w formie zarządzenia prezes sądu właściwego do rozpoznania sprawy (upoważniony sędzia). Wydane zarządzenie także w przypadku odmowy wyznaczenia obrońcy z urzędu nie podlega zaskarżeniu.
 • Strona postępowania karnego (inna niż oskarżony) może wnosić o ustanowienie pełnomocnika z urzędu w sytuacji kiedy nie jest w stanie ponieść kosztów pomocy prawnej bez uszczerbku dla niezbędnego utrzymania siebie i rodziny - art. 87 kpk w zw. z art. 88 kpk i art. 78 § 1 kpk. 
 • jeżeli skazany jest pozbawiony wolności obrońcę może ustanowić inna osoba (art. 83 § 1 kpk);
 • upoważnienie do obrony może być udzielone na piśmie albo przez oświadczenie do protokołu organu prowadzącego postępowanie karne (art. 83 § 2 kpk);
 • skazany może mieć jednocześnie nie więcej niż trzech obrońców (art. 77 kpk);
 • obrońcą może być jedynie osoba uprawniona do obrony według przepisów ustroju o adwokaturze (czyli adwokat).

Decyzję, po rozpatrzeniu wniosku, podejmuje prezes sądu właściwego do rozpoznania sprawy (upoważniony sędzia). Decyzja niezależnie od podjętego rozstrzygnięcia, nie podlega zaskarżeniu.

Rejestr zmian dla: Obrońca z urzędu w sprawach karnych

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Myśliborzu
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2023-06-23 09:15:52
Publikacja w dniu:
2023-06-23
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Myśliborzu
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2023-06-23 08:59:08
Publikacja w dniu:
2023-06-23
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Myśliborzu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-10-09
Publikacja w dniu:
2017-10-09
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Myśliborzu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-10-09
Publikacja w dniu:
2017-10-09
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Myśliborzu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-04-26
Publikacja w dniu:
2017-04-26
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Myśliborzu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-04-26
Publikacja w dniu:
2017-04-26
Opis zmiany:
b/d