Podstawa prawna

Sąd Rejonowy w Myśliborzu  jest sądem powszechnym, sprawującym wymiar sprawiedliwości w Rzeczypospolitej Polskiej w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Szczecinie.  Jest państwową jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, funkcjonującą w sektorze finansów publicznych, w całości finansowaną z budżetu państwa.


Akty prawne regulujące organizację i kompetencje Sądu:

 • ustawa z dnia 2 kwietnia 1997r.- Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 97.78.483 ze zm.);
 • ustawa z dnia 27 lipca 2001r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2015r poz. 133  ze zm.);
 • rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 23 grudnia 2015r. Regulaminu urzędowania sądów powszechnych (Dz.U.2015 poz. 2316 ze zm.)
 • zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z 12 grudnia 2003r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz działów administracji sądowej (Dz.Urz.Min.Spr. 2003.5.22 ze zm.)
 • rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 października 2014r w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych  (Dz.U.2014.1407 ze zm.)
 • zarządzenie Min.Spraw. z dnia 27 czerwca 2012r w sprawie utworzenia wydziałów w sądach rejonowych (Dz.Urz.MS.2012.95 ze zm.)
 • rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 20 grudnia 2012r w sprawie nadzoru administracyjnego nad działalnością administracyjną sądów powszechnych (Dz.U.2013.69 ze zm.)
 • rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 2012r – w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia  gospodarki finansowej i działalności inwestycyjnej sądów powszechnych (Dz.U.2012 poz. 1476 ze zm.)
 • ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. - tj. z dnia 21 czerwca 2013r. (Dz.U. z 2013r. poz. 885 z późn.zm.)
 • ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994r. - tj. z dnia 19 lipca 2016r (Dz.U.2016.1047 ze zm.)
 • ustawa o kuratorach sądowych z 27 lipca 2001r – (t.j. Dz.U. z 2014r. poz. 795 ze zm.),
 • ustawa o pracownikach sądów i prokuratury z dnia 18 grudnia 1998r (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1241 ze zm.)

oraz inne rozporządzenia i zarządzenia Ministra Sprawiedliwości określające działalność sądu pracy, sądu gospodarczego, prowadzenia ksiąg wieczystych, archiwizacji akt i innych dokumentów sądowych. 

Rejestr zmian dla: Podstawa prawna

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Myśliborzu
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2023-06-22 13:51:28
Publikacja w dniu:
2023-06-22
Zmiany:
Podejrzyj