REGULAMIN KONKURSU PISEMNO- PLASTYCZNEGO w Ramach Dni Edukacji Prawnej 2021 r.

Zmiana terminiu konkursu

PATRON HONOROWY

 

STAROSTA POWIATU MYŚLIBORSKIEGO

 

REGULAMIN KONKURSU  PISEMNO- PLASTYCZNEGO

w Ramach Dni Edukacji Prawnej 2021 r.

§ 1 Organizatorzy konkursu: 
Konkurs organizowany jest pod patronatem  honorowym Starosty Powiatu Myśliborskiego przez Stowarzyszenie Sędziów Polskich IUSTITIA – Oddział w Szczecinie, Sąd Okręgowy w Szczecinie  oraz Sąd Rejonowy w Myśliborzu ,, Akademię Temidy”.

Konkurs jest jednym z działań realizowanych w ramach edukacji prawnej dzieci i młodzieży.

W 2021  roku  zadaniem i tematem konkursowym jest:

,,Kodeks  dobrych zasad i ważnych praw naszej klasy”

Konkurs zostanie zrealizowany w dniach od 15 do 31 marca 2021 roku – złożenie prac konkursowych.   Do 15 kwietnia 2021  roku – ogłoszenie wyników konkursu.

W przypadku objęcia  klas I-III  nauczaniem zdalnym w w.w. terminie konkursu z powodu  epidemii Covid – 19 , termin konkursu zostanie  zmieniony, o czym uczestnicy  zostaną zawiadomieni.

 

§ 2 Cele konkursu :
   1 - edukacja prawna w zakresie zasad działania wymiaru sprawiedliwości, rozwijanie świadomości prawnej  oraz uświadomienie i utrwalenie praw i obowiązków uczniów
   2 - propagowanie umiejętności korzystania z prawa w codziennym życiu
   3 - zwiększenie zainteresowania uczniów wiedzą na temat praw dziecka we współczesnym świecie,
   4 - wyrabianie umiejętności uważnego słuchania jako podstawy do właściwej komunikacji międzyludzkiej – dialogu,

5.      - zachęcanie do  edukacji prawnej  dzieci przez zabawę,  rozmowę i współdziałanie  w tworzeniu wspólnego kodeksu,  budowanie  postawy poszanowania   dóbr osobistych uczniów  we wzajemnych  relacjach, przeciwdziałanie postawom hejtu,

6.      - poszerzanie współpracy pomiędzy szkołami i środowiskiem  prawniczym w zakresie edukacji prawnej dzieci i młodzieży.

§ 3 Uczestnicy
1. Uczestnikami konkursu 

mogą być  klasy I, II, III  szkół podstawowych z terenu Powiatu Myśliborskiego.

2. Organizator wyznacza następującą kategorię konkursu – praca zbiorowa poszczególnych klas .

§ 4 Prace konkursowe:
1. Konkurs przewiduje wykonanie zbiorowej pracy pisemno – plastycznej  każdej klasy na wyżej wymieniony  temat, którego  efektem powinno    być stworzenie formy książkowej kodeksu pt.

,,Kodeks  dobrych zasad i ważnych praw naszej klasy”

2. Prace powinny odnosić się do treści merytorycznej w.w.  tematu.

3. W konkursie mogą wziąć udział prace wykonane techniką dowolną: np. malarstwo, rysunek, grafika,  kolaż w formacie A 3 lub  A4.  Kodeks może liczyć  tyle stron, ilu jest uczniów w klasie. Każda strona kodeksu powinna  zawierać zapis  tekstowy jednej  ważnej zasady lub prawa z punktu widzenia uczniów klasy ( sformułowane własnym językiem dzieci),  opatrzony  rysunkiem znaku paragrafu § w dowolnie przyozdobionej  formie z wykorzystaniem  wskazanych technik prac plastycznych. Dzieci wraz z wychowawcą opracowują tekst ważnych zasad  funkcjonowania klasy w zakresie zachowania uczniów w szkole i względem siebie, praw ucznia, obowiązków ucznia,  zasad bezpieczeństwa,   prawa  do nauki,   poszanowania godności i równości, dóbr osobistych.

W tym celu  uczestnicy mogą sięgać do;

- Konstytucji RP

- Konwencji o Prawach Dziecka

- Ustawa o Rzeczniku Praw Dziecka

- Konwencji o prawach dziecka przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 20 listopada 1989 r.

a wśród nich do następujących praw:

- dobra dziecka,

- równości (wszystkie dzieci są równe wobec prawa bez względu na pochodzenie, płeć, narodowość, itd.),

- poszanowania praw i odpowiedzialności obojga rodziców (państwo respektuje autonomię rodziny i ingeruje tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach według określonych procedur),

- pomocy państwa (państwo zobowiązane jest do podejmowania wszelkich działań ustawodawczo-administracyjnych dla realizacji praw uznanych w konwencji).

- dziecko jest samodzielnym podmiotem, ale ze względu na swoją niedojrzałość psychiczną i fizyczną wymaga szczególnej opieki i ochrony prawnej,

- dziecko jako istota ludzka wymaga poszanowania jego tożsamości, godności i prywatności,

- rodzina jest najlepszym środowiskiem wychowania dziecka,

- prawo  do nauki

- prawo do życia i rozwoju,

- prawo do tożsamości (nazwisko, imię, obywatelstwo, wiedza o własnym pochodzeniu),

- prawo do wolności, godności, szacunku, nietykalności osobistej,

- prawo do swobody myśli, sumienia i wyznania,

- prawo do wyrażania własnych poglądów i występowania w sprawach dziecka dotyczących, w postępowaniu administracyjnym i sądowym,

- prawo do wychowywania w rodzinie i kontaktów z rodzicami w przypadku rozłączenia z nimi,

- prawo do wolności od przemocy fizycznej lub psychicznej,

- prawo nierekrutowania do wojska poniżej 15. roku życia.

- prawo do odpowiedniego standardu życia,

- prawo do ochrony zdrowia,

- prawo do zabezpieczenia socjalnego,

- prawo do wypoczynku i czasu wolnego.

- prawo do nauki (bezpłatnej i obowiązkowej w zakresie szkoły podstawowej),

- prawo do korzystania z dóbr kultury,

- prawo do informacji,

- prawo do znajomości swoich praw.

- prawo stowarzyszania się i zgromadzeń w celach pokojowych.


3. Do konkursu zakwalifikowane zostaną tylko prace własnego pomysłu i autorstwa klasy.

Do każdej pracy powinna być załączona informacja zawierająca następujące dane: Praca zbiorowa –klasa, dane szkoły, tytuł pracy, imię i nazwisko wychowawcy/nauczyciela pod kierunkiem, którego powstała praca.

§ 5 Szczegóły organizacyjne:


1. Prace z poszczególnych  klas szkół  podstawowych należy nadesłać drogą pocztową na adres Sądu Rejonowego w Myśliborzu z  dopiskiem Akademia Temidy ul. Niedziałkowskiego 6  74-300 Myślibórz  w nieprzekraczalnym terminie do dnia  31 marca 2021  roku – liczy się data  stempla  pocztowego.

2.  Prace dostarczone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane jako prace konkursowe.

§6 Przebieg konkursu


1. Prace konkursowe oceni powołana w tym celu komisja, w skład której wchodzić będą
członkowie Stowarzyszenia Sędziów Polskich IUSTITIA – Oddziału w Szczecinie oraz sędziowie Sądu Rejonowego w Myśliborzu, przedstawiciel Patrona Honorowego.
2. Komisja oceniać będzie:
- zawartość merytoryczną,
- kreatywność, oryginalność i pomysłowość,
- formę estetyczną pracy.
3. Dla zwycięzców I, II, III miejsca konkursu przewidziane są nagrody rzeczowe dla wszystkich uczniów  startującej i zajmującej  w.w. miejsca  konkursowe klasy oraz wychowawcy oraz dyplomy i list gratulacyjny Organizatorów i Patrona Honorowego -  ufundowane przez Organizatora i Patrona Honorowego.

   

§7 Przetwarzanie danych osobowych
1. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez Uczestników zgody na
przetwarzanie przez Organizatorów ich danych osobowych na potrzeby Konkursu zgodnie z
ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002r.
Nr 101 poz. 926, ze zm.).
2. Osoby biorące udział w Konkursie zgadzają się, w przypadku wygrania nagrody, na
opublikowanie danych na stronie internetowej Organizatorów i  Patrona Honorowego

§8 Uwagi końcowe

1. Biorąc udział w konkursie uczestnik akceptuje treść niniejszego Regulaminu.
2. Prace nadesłane na konkurs nie będą zwracane, stają się własnością organizatora konkursu i
mogą zostać wykorzystane w działaniach informacyjno-edukacyjnych.
3. Organizator i Patron Honorowy zastrzega sobie pełnię praw autorskich na wszystkich polach eksploatacji do prac zgłoszonych do konkursu.
4. Organizator i Patron Honorowy zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego reprodukowania prac konkursowych w celach promocyjnych edukacji prawnej ( na stronach internetowych organizatorów, w prasie, katalogach i plakatach, wystawach, ulotkach oraz we wszelkich innych wydawnictwach).
5. Wyniki konkursu dostępne będą na stronie internetowej Organizatorów i Patrona Honorowego ,.
6. Organizatorzy i Patron Honorowy zastrzegają sobie prawo do zaproszenia na wręczenie nagród tych uczestników, których prace plastyczne zostały nagrodzone w zależności od  stanu bezpieczeństwa epidemiologicznego na trenie Powiatu Myśliborskiego lub uwarunkowań regionalnych w tym zakresie wynikających z obowiązujących przepisów prawa- zaproszenie w formie pisemnej lub mailowej.

 

 

Rejestr zmian dla: REGULAMIN KONKURSU PISEMNO- PLASTYCZNEGO w Ramach Dni Edukacji Prawnej 2021 r.

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Myśliborzu
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-04-02 12:32:01
Publikacja w dniu:
2021-04-02
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Myśliborzu
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-04-02 12:31:20
Publikacja w dniu:
2021-04-02
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Myśliborzu
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-04-02 12:30:32
Publikacja w dniu:
2021-04-02
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Myśliborzu
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-03-17 09:28:35
Publikacja w dniu:
2021-03-17
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Myśliborzu
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-03-17 09:21:17
Publikacja w dniu:
2021-03-17
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Myśliborzu
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-03-17 09:17:43
Publikacja w dniu:
2021-03-17
Zmiany:
Podejrzyj